Privacyverklaring - Verwerking persoonsgegevens

Voorafgaande  uiteenzetting

De VZW DIENST 112 LOCHRISTI,  met maatschappelijke zetel te 9080  Lochristi, Antwerpse Steenweg 19 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0846.610.654, streeft er naar om diensten van hoge kwaliteit te leveren en hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen en/of onrechtmatige verwerkingen.

Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. 

Mogen wij u dan ook vragen om deze privacyverklaring aandachtig te lezen, vermits dit essentiële informatie bevat over hoe en waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt.  Door het meedelen van uw persoonsgegeven verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring  en gaat u er tevens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.
Indien een patiënt beroep doet op de diensten van VZW DIENST 112 LOCHRISTI, dan gaat deze patiënt impliciet een verbintenis aan waarbij de verwerking van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Gelet op de aard van de opdrachten, wordt de toestemming van de patiënt stilzwijgend aangenomen. 

1.    Wie zijn we?

De VZW DIENST 112 LOCHRISTI is een erkende 112-ambulancedienst die zich richt op het verlenen van dringende geneeskundige hulpverlening conform de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening.     

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, en deze met de beste zorg en professionaliteit uit te voeren, hebben wij uw persoonsgegevens nodig, waarmee wij u kunnen identificeren als patiënt, leverancier, individu, ... 

Binnen onze dienst zijn de gegevens alleen toegankelijk voor de verantwoordelijke personen die daar naargelang van hun taken toegang toe moeten hebben voor de organisatie van onze diensten, deze op te volgen of te verzorgen, of de administratie en facturatie te doen. Wij garanderen een dergelijk hoog niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze verantwoordelijke personen, die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring.

Indien u bijkomende vragen heeft en/of meer informatie wenst, kunt u ons steeds contacteren op het volgende e-mailadres: info@112-lochristi.be        
 
2.    Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren en die verwerking van persoonsgegevens tot gevolg heeft.

3.    Verwerkingsverantwoordelijke

De VZW DIENST 112 LOCHRISTI met maatschappelijke zetel te 9080  Lochristi, Antwerpse Steenweg 19 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0846.610.654 is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.
Zowel bij de verzameling als de verwerking van uw persoonsgegevens wordt de Belgische regelgeving inzake bescherming van de persoonsgegevens, alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens) en alle overige nationale of Europese regels die deze regelgeving implementeren, gerespecteerd.

4.    Persoonsgegevens die worden verzameld

4.1. Gegevens die wij rechtstreeks verzamelen.
Tijdens het uitoefenen van de dagdagelijkse activiteiten maakt VZW DIENST 112 LOCHRISTI gebruik van diverse persoonsgegevens. In concreto worden volgende gegevens verzameld van verschillende categorieën personen zijnde:

 • Leveranciers:

  • Identificatiegegevens: (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)

  • Financiële en administratieve gegevens: (maatschappelijke zetel, bankrekeningnummer, BTW-nummer).

  • Andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden bepaald of opgelegd door de wet.

 • Zakelijke samenwerkingsverbanden:
  • Identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
  • Financiële en administratieve gegevens (maatschappelijke zetel, bankrekeningnummer, BTW-nummer);
  • Andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden bepaald of opgelegd door de wet.
 • Patiënten:
  • Identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, rijksregisternummer);
  • Financiële en administratieve gegevens;
  • Sociale gegevens;
  • Gevoelige gegevens (gezondheidgerelateerde informatie);
  • Andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden bepaald of opgelegd door de wet.
 • Medewerkers:
  • Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor medewerkers.

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan

4.2. Publieke gegevens en gegevens die we onrechtstreeks verzamelen.

Onze onderneming verwerkt tevens publieke gegevens. Publieke gegevens kunnen zowel betrekking hebben op gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van een benoeming als bestuurder van een vennootschap, of op gegevens die de klant zelf publiek heeft gemaakt (bijvoorbeeld: online), als op gegevens die publiek zijn bijvoorbeeld omdat ze algemeen bekend zijn in de streek of omdat ze in de pers verschenen zijn. 
Publieke gegevens kunnen ook betrekking hebben op informatie die beschikbaar is op bijvoorbeeld de Kruispuntbank van Ondernemingen en databases als Graydon, Companyweb, …. 

 

5.    Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

De wettelijke grondslag voor het verzamelen van persoonsgegevens is variërend naar gelang de aard van de overeenkomst.

5.1.    Leveranciers en zakelijke samenwerkingsverbanden

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. 
De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding, direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie, het beantwoorden van vragen en klachten en het voorkomen van misbruik van onze diensten.
De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

5.2.    Patiënten in het kader van de dringende geneeskundige dienstverlening

Indien een patiënt beroep doet op de diensten van VZW DIENST 112 LOCHRISTI, dan gaat deze patiënt impliciet een verbintenis aan waarbij de verwerking van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst. Gelet op de aard van de opdrachten, wordt de toestemming van de patiënt stilzwijgend aangenomen. Bij het aangaan van de dienstverlening stemt de patiënt in, maar hij behoudt zijn recht om later zijn toestemming te wijzigen.
Vermits ook minderjarigen tot het cliënteel behoren, komt het recht om de toestemming tot gegevensverwerking achteraf te schrappen of te wijzigen aan de ouders of voogden toe.
De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst en de verdere opvolging ervan, het klantenbeheer, de boekhouding, het beantwoorden van vragen en klachten en het voorkomen van misbruik van onze diensten.
De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

6.    Medisch beroepsgeheim

Medewerkers en vertegenwoordigers van VZW DIENST 112 LOCHRISTI dienen zich te houden aan het (wettelijke) beroepsgeheim inzake medische informatie.
Het geheimhouden van medische informatie welke voortvloeit uit de opdrachten van niet-dringende aard wordt contractueel geregeld. Werknemers ondertekenen bij hun samenwerking een overeenkomst die het recht op (medische) privacy afdwingbaar maakt voor de patiënt en eveneens een basis vormt voor de sanctionering van mogelijkse overtredingen.
Opdrachten van dringende aard vallen onder het toepassingsgebied van het Belgische Strafwetboek. Meer in het bijzonder beschermt artikel 458 SW de inhoud van het medisch beroepsgeheim en creëert tevens een wettelijke basis om dit recht af te dwingen.

7.    Bewaartijd

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.
Gegevens van leveranciers of zakelijke samenwerkingsverbanden worden na een termijn van 10 jaar na het beëindigen van de overeenkomst.
Gegevens van patiënten worden bewaard voor zolang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.
Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor wat de betreft de persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of inden er een geschil waarvoor de persoonsgegevens noodzakelijk zijn, hangende is.

8.    Wie krijgt kennis van de persoonsgegevens? 

Graag blijven wij duidelijk en transparant over het gebruik van uw persoonsgegevens. De gegevens die u ons heeft verstrekt, zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden die voorheen werden genoemd.
Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, advocaten, evenals door de overheid.
Zo worden patiëntengegevens die voortvloeien uit dringende opdrachten uitgaande van de Noodcentrale 112 schriftelijk geregistreerd en ter beschikking gesteld van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.
Om de gegevensbescherming ten volle te garanderen streeft VZW DIENST 112 LOCRISTI tevens naar een maximale participatie van bedrijven en partners die eveneens toezien op een adequaat nastreven van de toepasselijke regelgeving.
Het is tevens mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn. 
In geen geval zullen wij, zonder uw voorafgaande toestemming, uw persoonsgegevens verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan derden.

9.    RECHTEN

Overeenkomstig de huidige Belgische privacywetgeving alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens) beschikt u over de volgende rechten:

 • Recht op inzage:
 • U heeft op elk ogenblik het recht om kosteloos zijn persoonsgegevens te raadplegen. 
 • Recht op verbetering 
 • Daarnaast heeft u ook het recht om kosteloos alle onjuiste of onvolledig verwerkte persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarbij kan u tevens vragen dat uw persoonsgegeven tijdelijk niet verder verwerkt worden, behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen, totdat de juistheid van zijn persoonsgegevens werd gecontroleerd.
 • Slechts indien de verwerkingsverantwoordelijke vaststelt dat de persoonsgegevens inderdaad onjuist of onvolledig zijn, moeten zij worden verbeterd of aangevuld.
 • -    Recht op verwijdering of beperking:
 • -    U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens)
 • Het verwijderen of beperken van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn, kan worden geweigerd indien deze gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang de gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld worden.
 • Recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens:
 • U heeft voorts het recht om te vragen dat de verwerkingsverantwoordelijke een kopie van uw persoonsgegevens overmaakt aan u en/of rechtstreeks aan een andere instelling of persoon naar uw keuze, en dit in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.
 • Dit recht geldt evenwel enkel voor persoonsgegevens verstrekt door men die via geautomatiseerde procedés verwerkt worden, enkel op grond van een uitdrukkelijke toestemming van men én voor zover de overdracht de privacy van anderen niet nadelig beïnvloedt.
 • Recht van intrekking van de toestemming:
 • Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd is op voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

 

Recht van bezwaar: 

 • U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. 
 • Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
 • Indien u één of meerdere van deze rechten wil uitoefenen, dient men contact op te nemen met het bovenstaand contactadres en duidelijk te specifiëren welk recht u wenst uit te oefenen. 
 • Na indiening van uw verzoek, zal u een ontvangstbevestiging ontvangen en zal de verwerkingsverantwoordelijke zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand na het verzoek, laten weten welk  gevolg aan het verzoek zal worden gegeven. Bij complexe of veelvuldige aanvragen kan deze termijn verlengd worden tot drie maanden na de indiening van het verzoek. De verwerkingsverantwoordelijke zal u hiervan op de hoogte brengen.
 • Indien u van oordeel zou zijn dat de bepalingen van deze privacyverklaring of van de GDPR niet worden nageleefd of ander redenen tot klagen heeft omtrent de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, kan u zich rechtstreeks wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (Tel.:+322/274.48.00;Fax:+322/274.48.35,e-mail: contact@apd-gba.be, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be )

 

10.    Bescherming van de persoonsgegevens

Binnen onze onderneming worden er diverse systemen gehanteerd om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, onbevoegde toegang, kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 
Zo worden er verschillende organisatorische maatregelen genomen zoals contractuele maatregelen en richtlijnen voor werknemers en derden, een duidelijk beleid inzake gegevensbescherming (uitwisseling, vernietiging, retentie,…), is er een aanstelling van een veiligheidsconsulent en worden er meldingsprocedures en veiligheids- en risicoplannen opgesteld. Tevens zal er een lijst worden opgesteld van de namen en hoedanigheden van personen die gezondheidsgegevens verwerken.
Er worden eveneens technische maatregelen voorzien. Zo worden er maatregelen genomen in geval van brand, inbraak of waterschade, is er een back-upsysteem, toegangscontrole (fysiek en logisch) en een authentificatiesysteem voorzien. Daarnaast is er tevens een wachtwoord- en user-idbeleid en wordt er gebruik gemaakt van een antivirus, Fire Wall, ISO en certificaten.
In geen geval kan onze onderneming aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. VZW DIENST 112 LOCHRISTI verbindt er zich evenwel toe om zorgvuldig te opteren voor partners met soortgelijke verklaringen.
In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van onze onderneming gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zullen wij onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal u in kennis worden gesteld van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

11.    RECHTSTOEPASSING EN GESCHIL VOOR DE RECHTBANK

Gelet op het wettelijke karakter van deze privacyverklaring behoort het tot de mogelijkheden om bij wijze van geschil zich te wenden tot de bevoegde rechtbanken van het desbetreffende gerechtelijke arrondissement teneinde deze zich uitspreekt over de uitvoering en interpretatie van het wettelijk kader.
 
12.     CONTACTGEGEVENS

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring verdere vragen of opmerkingen heeft betreffende de verwerking en verzameling  van uw persoonsgegevens, kan u zich steeds wenden tot:

Dienst 112 Lochristi vzw
Antwerpse Steenweg 19
9080 Lochristi
info@112-lochristi.be

Indien u vragen heeft over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u terecht bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (Tel.:+322/274.48.00; Fax:+322/274.48.35, e-mail: contact@apd-gba.be, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be ) 

COOKIEBELEID

Onze website, www.112-lochristi.be(hierna: “de website”) maakt gebruik van cookies en andere gerelateerde technieken. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Het gebruik van cookies helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons louter de werking van onze website te verbeteren, de interesses van onze gebruikers beter te beantwoorden, en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Wij zijn wettelijk verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze rubriek over cookies geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.
Voor verdere informatie over dit Cookiebeleid kan u ons contacteren via info@112-lochristi.be

1. WAT IS EEN COOKIE ?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatische op je computer of op je mobiel apparaat kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden. Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die je bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op je computer of je mobiel apparaat gestockeerd in de folder van je browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Behalve indien u uw browserinstellingen heeft aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt

2. WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ OP ONZE WEBSITE?

Technische of functionele cookies

Functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat je als bezoeker een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de cookies die je taalvoorkeur bijhouden.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek, ...) met de bedoeling de inhoud van onze websites en apps te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website.

Voor analyses van het gebruik van onze website kunnen wij ook beroep doen op Adobe Analytics, Google Analytics en Hotjar die daartoe eveneens gebruik maken van cookies.

Cookies voor sociale media

Wanneer wij u voorstellen om content van onze website te delen op sociale netwerken, bijvoorbeeld facebook, dan kunnen die een cookie op uw toestel plaatsen. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van de organisatie in kwestie.

3. UW TOESTEMMING

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, dient u die cookies te aanvaarden. Dat kan via uw browserinstellingen, of door onze “Privacyverklaring en cookiebeleid” expliciet te aanvaarden; of door verder te surfen op de website nadat u een “cookie waarschuwing” hebt gezien op de homepage bij het eerste bezoek aan de website.

U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.

Als u uw toestemming wil intrekken (dit kan u op elk moment doen), kan u uw cookies verwijderen d.m.v. uw browserinstellingen.

 • Internet Explorer : https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Safari:: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&viewlocale=nl_NL
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en
 • Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
 • Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html
 • Cookies zijn maximaal 12 maanden lang actief. Ze kunnen u in geen geval als individu linken aan een naam en/of een voornaam.

 

4. WIJZIGINGEN AAN DIT COOKIEBELEID?

Ons cookiebeleid kan op elke moment gewijzigd worden. Dergelijke wijzigingen worden bindend bij uw eerste bezoek aan onze website nadat de wijzigingen zijn aangebracht. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te raadplegen.